Galvenā lapa 2014_07_19_Jaunatnes_polit_Latvija

  Jaunatnes politika pašvaldībās

  Viena no pašvaldības funkcijām ir darba ar jaunatni plānošana un īstenošana, ievērojot jaunatnes politikas pamatprincipus un valsts jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus. Saskaņā ar Jaunatnes likumu pašvaldības plāno vietējo darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokumentus (piemēram, darba ar jaunatni stratēģija). Būtiski, ka arī vietējie jaunieši līdzdarbojas šāda dokumenta izstrādē, iesakot savas idejas pašvaldības jaunatnes politikas vīzijai, prioritātēm vai uzdevumiem, kas ilgtermiņā pa tiešo ietekmēs jauniešu ikdienu un viņu aktivitātes pašvaldībā. 2012.gada sākumā 18 pašvaldībās jau bija izstrādāta darba ar jaunatni stratēģija, 50 pašvaldībās notiek darbs pie stratēģijas izstrādes un 51 pašvaldībā pagaidām vēl nav uzsākts darbs pie stratēģijas izstrādes.

  Savukārt pēc datiem uz 2013.gada sākumu jaunatnes politikas stratēģija bija izstrādāta jau apmēram 30 pašvaldībās, 27 pašvaldības vēl nav uzsākušas darbu pie jaunatnes politikas stratēģijas izstrādes, savukārt 44 pašvaldībās tiek strādāts pie darba ar jaunatni stratēģijas izstrādes vai sadaļa jaunatnei tiks iestrādāta lielajā pašvaldības attīstības programmā / rīcības plānā.

  2014.gadā veiktajā aptaujā piedalījās 90 pašvaldības. 54 no aptaujātajām pašvaldībām (45%) norādīja, ka pašvaldībā nav izstrādāts jaunatnes politikas attīstības dokuments, bet 25 no tām plāno šī gada laikā to apstiprināt vai izstrādāt, bet 5 no pašvaldībām norādīja, ka jaunatnes politikas plānošanas dokuments ir iestrādāts kopējā pašvaldības attīstības plānošanas dokumentā. Pārējās plānošanas dokumentu plāno izstrādāt uz 2015. vai 2016.gadu.

  Jānorāda, ka jaunatnes politikas efektivitāte un rezultativitāte ir tieši atkarīga no iespējām novērtēt tās īstenošanas procesu, tāpēc  IZM 2012.gadā iniciēja jaunatnes politikas īstenošanas indeksa izstrādi un pirmā pilotpētījuma veikšanu. Jaunatnes politikas īstenošanas indekss ir daudzdimensionāls rādītājs, kas nodrošina iespēju veikt jaunatnes politikas īstenošanas rezultātu izvērtējumu dažādos tās tematiskajos aspektos – izglītība un apmācība, līdzdalība, brīvprātīgais darbs, jaunrade un kultūra, nodarbinātība un uzņēmējdarbība, veselības aizsardzība un labklājība, sociālā iekļaušanās, jaunatne un pasaule. Izstrādātais indekss ļauj novērtēt jauniešu iespējas dažādās jomās, kā arī jauniešu praksi un/vai gatavību izmantot savas iespējas. Lai gan šāds indekss lielā mērā ir subjektīvs jauniešu mērķa grupas viedokļu mērījums, tas nodrošina iespēju vērtēt jaunatnes politikas īstenošanas rezultativitāti tās tiešās mērķa grupas skatījumā.

  Ja esi jauns un aktīvs, noteikti ielūkojies arī savas pašvaldības mājas lapā un noskaidro, kā vari līdzdarboties. Vērts pievērst uzmanību, vai pašvaldības mājas lapā ir izveidota sadaļa arī jauniešiem, kas pēdējo gadu laikā vairs nav retums daudzu pašvaldību mājas lapās.

  Ja neesi vēl atradis interesējošās atbildes, tad ir iespēja arī sazināties ar kompetentām personām. Katra pašvaldība veido savu darba ar jaunatni institucionālo sistēmu, nosakot atbildīgo institūciju vai atbildīgos darbiniekus darba ar jaunatni īstenošanai. Pašvaldība ir tiesīga pieņemt darbā jaunatnes lietu speciālistu, izveidot jauniešu centru, jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju vai jauniešu domi. Iespējams paredzēt arī citu kārtību.

  Lai veicinātu kvalitatīvu plānošanas dokumentu izstrādi, kā arī atvieglotu pašvaldību darbu, ir izstrādāti vairāki palīginstrumenti darba ar jaunatni sistēmas attīstības plānošanai pašvaldībās:

  2008.gadā tika izstrādāti metodiskie ieteikumi „Vispārējie rādītāji darba ar jaunatni vērtēšanai pašvaldībās". Tos pašvaldība var izmantot, lai izvērtētu esošo situāciju darbā ar jaunatni, identificētu jomas darba ar jaunatni īstenošanā, kurās nepieciešams veikt uzlabojumus, kā arī pilnveidotu mērķtiecīga darba ar jaunatni īstenošanu.

  Vides aizsardzība un reģionālās attīstības ministrija ir izstrādājusi metodiskos ieteikumus par attīstības programmu izstrādi reģionālā un vietējā līmenī, kuri sniedz skaidrojumus kvalitatīvas attīstības programmas izstrādei pašvaldībās un skaidro attīstības programmas struktūru.

  Laikā no 2010.gada 25. līdz 26.oktobrim notika Latvijas jaunatnes politikas forums 2010 „Pašvaldību investīcijas jaunatnē. Izaicinājumi darbā ar jaunatni.", kura ietvaros tika izstrādātas vairāk nekā 100 rekomendācijas sešos tematiskajos blokos jaunatnes politikas attīstībai vietējā mērogā.

  Lai sniegtu ieskatu kāda veida prioritātes darbā ar jaunatni izvirza pašvaldības, esam apkopojuši dažādu pašvaldību plānošanas dokumentus jaunatnes politikas nozarē:

  Aknīstes novada jaunatnes politikas stratēģija 2011. - 2017.gadam
  Aūksnes novada jaunatnes politikas stratēģija 2010. - 2017.gadam
  Carnikavas novada jaunatnes politikas attīstības programma 2013. - 2016. gadam
  Dagdas novada Jaunatnes stratēģija 2013. - 2023.gadam
  Daugavpils novada jaunatnes politikas stratēģija 2011. - 2017.gadam
  Dobeles novada Jaunatnes politikas attīstības stratēģija 2013. (nav aktuāls)
  Koncepcija darbam ar jaunatni Daugavpils pilsētā 2011. - 2013.gadam (nav aktuāls)
  Gulbenes novada jaunatnes politikas stratēģija 2011. - 2017.gadam
  Jēkabpils novada jaunatnes politikas attīstības stratēģija 2012. - 2014.gadam
  Jūrmalas pilsētas jaunatnes darba stratēģija 2013 - 2017.gadam
  Kandavas novada jaunatnes politikas rīcības programma 2010. - 2013.gadam (nav aktuāls)
  Kocēnu programma darbam ar jauniešiem 2010.-2015.gadam
  Kuldīgas novada jaunatnes attīstības stratēģija 2013. - 2017.gadam
  Limbažu jaunatnes programma 2010 - 2013.gadam (nav aktuāls)
  Līvānu novada jaunatnes politikas rīcības programma 2011. - 2013.gadam (nav aktuāls)
  Ludzas attīstības programma 2012. - 2017.gadam
  Madonas novada jaunatnes politikas attīstības stratēģija 2012. - 2020. gadam
  Mārupes novada Jaunatnes stratēģija 2013. - 2019.gadam
  Rīgas pilsētas Darba_ar_jaunatni_programma_2014-2018
  Salacgrīvas novada jaunatnes politikas attīstības programma 2010. - 2014.gadam
  Saldus jaunatnes politika 2010. - 2015.gadam
  Stopiņu novada attīstības programma jauniešiem 2013.-2015.gadam
  Talsu novada stratēģija 2011-2015
  Valmieras pilsētas jaunatnes politikas attīstības programma 2012. - 2015.gadam
  Vecumnieku strategija_2010-2013 (nav aktuāls)

  Ziņu avots: http://www.jaunatneslietas.lv/jaunatnes-politika/jaunatnes-politika-pasvaldibas

   
  Autorizācija  Statistika
  Reģistrēti lietotāji : 4
  Raksti : 653
  Rakstu skatīšanās reizes : 1278235
  Klātienē
  Šobrīd klātienē ir 5 viesi